می نويسم   

 می نويسم: دوستت دارم. روی آن خط می کشم!

می نويسم: هنوزِ هنوزِ هنوز هم عاشقت هستم. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: دلم برايت تنگ شده. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: دلم هوای بوسه آشتی کرده. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: کاش برگردی و برای هميشه بمانی. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: هنوزِ هم چشام دنبالته. روی آن خط  می کشم!

می نويسم:                            دلـــــــــــــــــــــــــم

گيرم که روی نوشته هایم خط کشيدم؛ 

مگر می توان روی دل هم خط کشيد؟

می نويسم: عاشق!                           می نويسم: هق هق!

لینک
   تـــــــــــــــــو   

گذشته ها گذشت. ديگر نمی خواهم حرفی از گذشته بگويم؛ برای آشتی گاهی خيلی دير می شود. تو می آيی شايد؛اما دير .می دانم 

 دلم برایت تنگ شده؛ غريبه که نيستی دلم برایت شور می زند اما می زنم به بی خيالی . ديگه منتظر معجزه نيستم پی هيچ نيستم .نمی دانم . شايد؛ شايد خودم را فريب می دهم بازی جذابی نيست اما مجبورم... دلم شکسته بود و باز هم شکست؛ از اين تکرار خسته ام...

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

مرا می سازی، می شکنی ، می سوزانی؛ می خوانی، می رانی!

ashke eshgh

لینک
   برو....   

دلم خيلی گرفته... ديگه تکرار نمی شی می دونم...

طلسم رو بايد بشکنيم ما هم بشيم مثل همه
حالا که بي وفاييه ما بي وفاتر از همه
هيچکسي غير از خود ما به داد ما نميرسه
عاشقيا رو هم ديديم به هوس يه بار بسه
عاشقي تو دوره ما والا سرو ته نداره
چيز به اين بي ارزشي چه چه و به به نداره
کوير خشک دلمون ديگه زده هزار ترک
غم ديگه بسه نازنين هرکي نموندش به درک

چاکر هرچي بامرام , مخلص هرچي با وفا
در به درو هلاک يک همدم پاک و با صفا
خلاصه اينکه نازنين گذشته هارو بي خيال
پرواز رو عشق با وفا حتي بدون پرو بال

عاشقي تو دوره ما والا سرو ته نداره
چيز به اين بي ارزشي چه چه و به به نداره
کوير خشک دلمون ديگه زده هزار ترک
غم ديگه بسه نازنين هرکي نموندش به درک

لینک