وای...   

بانوی من ... بانوی من...

هرشب وقتی رو تخت دراز می کشم انقدر اين آهنگو گوش می دم که خوابم ببره. وقتی صدات که می گه:

 بانوی من ؛

تو گوشم می شينه بغض لعنتی مثل هميشه خفه ام می کنه ... مگه من بانوت نبودم... چرا اقدر سنگ شدم...؟ چرا انقدر سخت شدی...؟ مگه من...

وای بر من... وای بر تو ... وای بر ما...

لینک