....   

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه

دوباره اين دل ديوونه واست دل تنگه

وقت از تو خوندنه ستاره ی ترانه هام

اسم تو برای من قشنگترين آهنگه

بی تو يک پرنده اسير بی پروازم

با تو اما می رسم به قله آوازم

اگه تا آخر اين ترانه با من باشی

واسه تو سقفی ازآهنگ و صدا می سازم

اگه کوچه صدام يه کوچه باريکه

اگه خونم بی چراغ چشم تو تاريکه

می دونم آخر قصه می رسی به داد من

لحظه يکی شده تو آينه ها نزديکه

می گفت: چيزی که حد نداره حماقته من ی احمقيم که دومی نداره

لینک