گريه کن...   

 
گريه کن گريه قشنگه

 گريه سهم دل تنگه

گريه کن گريه غروبه

مرهم اين راه دوره

سر بده آواز هق هق

خالي کن دلي که تنگه

گريه کن گريه قشنگه

گريه سهم دل تنگه

گريه کن گريه قشنگه

بغض لعنتی داری خفه ام می کنی

لینک
   آره؛....   

گريه کن؛ ديگه نوبت منه بهت بخندم
التماسم کن؛ ديگه نوبت توئه بگي ببخشيد
دنبالم بيا؛ ديگه نوبت منه که به تو پشت بکنم
به پام بيفت؛ ديگه نوبت توئه غرورتو بشکني
پاي رفتن نداري؟ دل موندن نداري؟ ديگه نوبت منه
بگو بي تو می میرم؛ يادته هميشه بهت می گفتم؟؟
بغض گلوت رو بشکن؛ ديگه نوبت تو که زار بزني
ديدي آخر نوبت من شد که بگم ديگه دوستت ندارم
ديگه نوبت توئه نامه هايي رو که برام نوشتي جاي من بخوني
ديگه نوبت من که از اسمت خسته بشم
حالا نوبت توئه از شنيدن اسمم گريه کني

می خوام تمام اون رنجايي که کشيدم رو تلافي بکنم
بايد بکشي تا آخرش؛ تا آخرين قطره اشکم تلافي می کنم

ديگه نوبت منه به تو خيانت بکنم
ديگه نوبت منه به اشکات عادت بکنم
ديگه نوبت منه عشق چشماتو فراموش بکنم
ديگه نوبت منه که برم با ديگري
ديگه نوبت توئه التماسم بکني
ديگه نوبت توئه آه حسرت بکشي
ديگه نوبت توئه به جز اشک چيزي نبينی


آهاي اشک؛ دمت گرم؛ اي عصاره درد؛ می دونم که هميشه نوبت رو رعايت می کنی


حالا نوبت توئه بگي؛ آخه غم تو ميونه جمعي چرا تنها منو پيدا می کني
می شکستي منو با نگاهي تو با اون چشم سيات
رسيده نوبت من که بشکنم نگاهتو
ديدي آخر روزي رسيد که بگي دوستت دارم
ديدي آخر روزي رسيد که بگي پيشم بمون
ديدي اون روز و که من گفتم فقط با من بمون
رسيده نوبت تو که بري پيش خدا؛ بري و ازش بخاي مهر منو
تو برام زندگي بودي؛ من برا تو بازيچه؛ يه عروسک
پس حالا برقص با ساز دلخراش اين عروسک

می خوام تمام اون رنجايي که کشيدم رو تلافي بکنم
بايد بکشي تا آخرش؛ تا آخرين قطره اشکم تلافي می کنم

تا آخرين اشکي که واسه بود و نبودت ريختم
ديگه نوبت توئه
گريه کني و گريه کني که چرا ميره با ديگري و منو تنها می زاره
که چرا ديگه دوستم نداره؛ که چرا پا روي قلبم می زاره
گريه کن؛ ولي نه؛ ديگه گريت بهايي نداره
ديگه مست اون چشم خمارت نمی شم
ديگه ديونه اون حرفهاي قشنگت نمی شم
ديگه اشکت واسه من معني نداره
ديگه اون چشمک نازت دلمو نمي بره
ديگه چشمات نداره حرفي واسه من
ديگه نازت نداره قيمتي پيش من؛ رسيده نوبت تو
آره؛ نوبت تو شد که بميري واسه من
که با هر نفست اسم منو صدا کني
آخرش يه روزي ميبيني که دارم

که دارم ميرم و ديگه پيدا نمي شم
آره؛ ديگه پيدام نمي شم

لینک