حرف دل   

خيلی وقته که با کسی درد و دل نکردم!  اگر هم حرفی بوده حرف دل نبوده آخه می دونی کسی نبوده کسی رو نداشتم يا اگه بوده غمش بيشتر از دردای خودم بوده!  دلم می خواد داد بزنم ولی نمی زنم آخه بازم کسی نيست که صدامو بشنوه. هنوزم مثل هميشه خودمم و خودم. بازم مثل هميشه خودم موندم و اشکام.

لینک
       

آدمک آخر دنیاست بخند


آدمک مرگ همینجاست بخند


آن خدایی که بزرگش خواندی

 
به خدا مثل تو تنهاست بخند

لینک