آی خدا جونم   

آی خدا جونم

آوازای غمناک داشتن  چیز وحشتناکیه!

واسه نریختن اشکامه که این جور نیشمو وا می کنم و می خندم.

لینک