خرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

تلخم تلخ! پر ز دردم در! سرد سردم سرد!

من کيم؟ اينجا کجاست! حالم بده... خيلی بد...خيلی وقت بود خودمو نديده بودم. اما ديدم و ا لان تو بهتم! مهرناز چی کردی! به کجا رسيدی؟! اينا کی هستن دورتو گرفتن؟ اونايی که رفتن کی بودن ؟ چرا ميان؟ چرا هستن؟ چرا می رن؟!

به هر کی تا گفتی نفس؛ قفس زده رو نفست!

لینک