دیروز با خدا تنها بودم!

 امروز با خودم و خدا !

 فردا باز با خدا!

لینک