همين جا ! همين حالا !   

آنکس که چشم دارد خواهد ديد و آنکس که گوش دارد خواهد شنيد و آنکس که

 قلب دارد احساس خواهد کرد که :

خدا آنجا نيست،همينجاست

بعدا نيست،همين حالاست

غريبه نيست،آشناست

گاهی نيست،هميشگيست

دورنيست،نزديکست

بودنش از آن جهت نيست که تنها امير تو باشد،آمده است که محبوب تو باشد،خداييش از آن جهت نيست که تو تنها گاه گاهی بگويي

 *خدايا کمکم کن* 

آمده است که تو همواره بگويی

*محبوبترينم دوستت دارم*

آری ..آنکس که چشم دارد خواهد ديد و آنکس که گوش دارد خواهد شنيد و آنکس

که قلب دارد احساس خواهد کرد که

خدا آنجانيست،همينجاست

بعدا نيست،همين حالاست

لینک
   اعتماد کن!   

اعتماد کن!

 به دستانم
چشمانم
لبانم
و قلبی که در سینه دارم
و اهی که از عمق ناپیدایش
بر می اید
اعتماد کن!
به طنین بی پژواک صدایم
که در حیرت زمان های خاموشی
سکوت شده است
سکوت در مرزی چون هیوط
اعتماد کن!
به ابی اعتقادمان
اعتماد کن!
به سرخی ارتباطمان
اعتماد کن!

لینک