می خندم تا هقهقم تو صدای خنده هام گم شه!

                      کاش کسی می دید و می فهمید...!

لینک