واااااااااااااای دارم آتيش می گيرم   

تو سينه اين دل من  ---------- می خواد آتيش بگيره

 

مونده سر دو راهی  ---------- چه راهی پيش بگيره

 

يکی حالا پيدا شده   ---------   قدر اونو می دونه

 

رگ خواب يار منو   ----------   رقيب من می دونه

 

واااای دارم آتيش می گيرم --------- ديگه از غصه و غم

 

دلم می خواد بميرم  ---------- واای اگه برگرده پيشم

 

براش پروانه می شم   ---------   ازش جدا نمی شم

 

نمی تونه مرغ دلم    ---------     از حسوديش بخونه

 

نمی دونه روی کدوم ---------- شاخه بايد بمونه

لینک