انتظار!   

بيابان تا بيابان در غبار است

 

چراغ چشم ها در انتظار است

 

غبار هر بيابان را سواری است

 

غبار اين بيابان بی سوار است

لینک