روز زن!؟   

مــادر، نـگــاه خــســتـه و تــاريــكـت     بـــا مـــن هـــزارگـــونـه سـخــن دارد
با صـد زبــان بـگـــوش دلــم گــويــد      رنــجـي كـه خــاطــر تـو ز مــن دارد
دردا كــــه از غـــبــــار كــــدورت‌هـــا      ابــري بـه روي مـاه تـو مـي‌بــيــنــم
سـوزد چـو بــرق خـرمـن جــانــم را      سوزي كه در نـگـاه تـو مي‌بــيــنــم
چشمي كه پر ز خنده شـادي بــود      تـــاريــك و دردنــاك و غــم‌آلــودست
جز سايه ملال به چشمت نـيسـت       آن شـعـلـه نـگـــاه پــر از درد اسـت
آرام خـــنــــده مــي‌زنـــي و دانــــم      در سينه‌ات كشـاكش طوفان است
لـــبـــخــنـــد دردنـــاك تـــو اي مــادر      سـوزنـده‌تر از اشـك يـتـيـمان اسـت
تلخ است اين سخن كه به لب دارم     مــادر بــلــاي جــان تـــو مــن بــودم
امـــا تـــو اي دريـــغ گـــمــان بـــردی    فــرزنــد مــهــربــان تــو مـــن بـــودم

 چه روزايی چه روزای خوبی داشتيم؛ کاش اونا رو تو کوچه جا نمی ذاشتيم!

پارسال قلبتو هديه دادی و امسال هيچ! اين نيز بگذرد!

لینک