بنویس نامه نویس   

بنویس نامه نویس     حرفای خوب خوب بنویس

بنویس وقتی تو نیستی      دیگه انگار چیزی نیس

بنویس نامه نویس     اگه عاشقانه نیس

حرفای بهتر بنویس

اگه خنده ش می گیره     گریه مو از سر بنویس

بنویس نامه نویس

بنویس خواستنم از جنس گل ابریشمه

بنویس پاکی من،پاکی ی نور و شبنمه

همه دوست داشتنم و نقطه به نقطه بنویس

بنویس قصه زیاده، ولی کاغذم کمه

بنویس خواستن من شمردنی نیس،بنویس

بنویس دل که به خاک سپردنی نیس،بنویس

بنویس خسته شدم،اون قده خسته که نگو

همه دلتنگی من که گفتنی نیس،بنویس ننویس،نه ننویس،هر چی که گفتم ننویس

ننویس،نه ننویس،هر چی دلت خواست بنویس

ننویس چون که براش نامه ها تکراری شده

چیزی از من ننویس،فقط براش راست بنویس    نامه نویس،راست بنویس

نامه نویس...

لینک