خدااااااااااااااااااا   

تو مسئولي خداوندا !
مرا بي آنكه خود خواهم اسير زندگي كردی
كدامين دست جز دست تو غم ريزد به كام من
چرا شدقرعه ي محنت به نام من
كه حتي نيمه شبها اشك غم ريزم به پاي تو
به اميد صفاي تو
به اميد دواي تو

لینک