دل من تو رو مي خواد   

فصل پاييزي من كه مي رسه
فصل اندوه سفر سر مي رسه
تو سكوت خسته باور من
سايه ام فكر جدايي مي كنه
شاخه سرد وجودم نمي خواد
رگ بيداري لحظه هام باشه

نفسم در نمي ياد
به چشم خواب نمي ياد
دل من تو رو مي خواد
چشم من گريه مي خواد

تو عبور از پل خواب جاده ها
روح من عشقي به رفتن نداره
تو سكوت خالي اين دل من
ديگه هيچي جز تو جايي نداره
ذهن شبنم كه مي خواد گريه كنه
فصل بارون تو چشم در مي زنه
فصل پاييزي من كه مي رسه
نفسم به عشق تو پر مي زنه

paeez

لینک