ای واای...   

گر حال تو همچون
من آشفته خراب است
گر خواهش دلهاي من و تو
بي حساب است
اي واي به حال هر دوي ما
اي واي به حال هر دوي ما

ای وای...

بازم دچار همون درد قدیمی. می گی دوستم داری اما...می گی باورت کنم ولی... می گی ...

دیشب ازم خواستی که برات دعا کنم. دعا کنم که سر عقل بیای و تا همیشه کنارم باشی. تا صبح خندیدم و گریه کردم. به خودم و خودت.

دعا کردم برای خودم؛ برای خودت و برای عشقمون. برای همه عاشقا، برای همه دلشکسته ها.

برامون دعا کنین.

divoone

لینک