آخه جادوم مي كنی   

وقتي كه مثل شراب        مست مستم مي كنی        عاشق عشق مي شم       مي پرستم مي كنی        وقتي كه به من مي گي       جون من بسته به جونت     منو آروم مي كنه        اون صداي مهربونت       نمي دونم كه چرا

دوباره ديوونه مي شی خراب و ويرونه مي شي
بتي كه داغونه مي شم ابري كه گريونه مي شم
نمي دونم كه چرا
دوباره ديوونه مي شی دوباره ديوونه مي شم
دوباره ديوونه مي شی دوباره ديوونه مي شم
دل غمگين منو  باز تو آروم مي كني
مي شكنه طلسم غم
آخه جادوم مي كني

وقتي كه تو بد مي شي       باز مي بينم دنيا رو سرم خرابه      مي بينم كه باز دارم دق مي كنم       همه چيم نقش بر آبه      اما تا مي خوام برم گريه كنون       سر به ديوارها بكوبم      باز به دادم مي رسي       به من مي گي عشقمي تو خوب خوبم
باز مي گم عزيز من  پا رو قلبم نمي ذاره
مهربونه با من و  اشكمو در نمياره
نمي دونم كه چرا
دوباره ديوونه مي شی خراب و ويرونه مي شي
بتي كه داغونه مي شم ابري كه گريونه مي شم
نمي دونم كه چرا
دوباره ديوونه مي شی دوباره ديوونه مي شم
دوباره ديوونه مي شيدوباره ديوونه مي شم
دل غمگين منو باز تو آروم مي كني
مي شكنه طلسم غم
آخه جادوم مي كنی

لینک