ازعشق تو   

اگر از عشق می شه قصه نوشت        می شه از عشق تو گفت  

می شه با ستاره هاي چشم تو  

مغرب نو ، مشرق نو بر پا كرد  

می شه از برق نگات  

خورشيد و خاكستر كرد  

می شه از گندومياي سر زلفت  

يه عالم شعر نوشت  

آره از عشق تو ديونگي هم عالمی داره 

آره از عشق تو مردن داره  

می شه از عشق تو مرد و  

ديگه از دست همه راحت شد  

می شه از عشق تو مرد و  

ديگه از دست تو هم راحت شد  

لینک