خسته ام...   

ديگر نه  من نه اين معاني  معيوب! ديگر نه من نه اين شهادت  اشك! 

ديگر از تكرار  ترانه خسته ام ! از اين پنجره هاي  بسته  خسته ام!  

خسته ام  از اين دقايق  بي لبخند!

باران  ببارد  يا نبارد ؛ من  مي روم با دست هايت؛ چتري   براي  پروانه ها بسازم .ديگر چه مي شود  كه نام  گل هاي  باغچه   را به خاطر نياورم ؟ يا اصلا  ندانم كه كدام  شاعر  شبتاب قافيه ها  را از قاب  غمگين  پنجره پر داد ؟

من كه خوب مي دانم ؛ بادبادك  بي تاب  تمام ترانه ها،  هميشه  پر پشت  بام  خلوت  خاطره هاي  تو مي افتد ديگر چه فرق مي كند كه بدانم باد از كدام  طرف مي وزد

لینک