شايد وقتی ديگر   

وقتي كه دلگير مي شم و  همراه تنهايي ميرم
داغ دلم تازه ميشه  
زمزمه هاي خوندنم  

وسوسه هاي موندنم   با تو هم اندازه ميشه  
قد هزار تا پنجره  
تنهايي آواز مي خونم  
دارم با كي حرف مي زنم    نمي دونم نمي دونم  
اين روزا دنيا واسه من  
از خونمون كوچيك تره  
كاش مي تونستم بخونم   قد هزار تا پنجره  
طلوع من ، طلوع من  
وقتي غروب پر بزنه  
موقع رفتن منه

bay bay ma raftim

لینک