می نويسم   

 می نويسم: دوستت دارم. روی آن خط می کشم!

می نويسم: هنوزِ هنوزِ هنوز هم عاشقت هستم. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: دلم برايت تنگ شده. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: دلم هوای بوسه آشتی کرده. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: کاش برگردی و برای هميشه بمانی. روی آن خط  می کشم!

می نويسم: هنوزِ هم چشام دنبالته. روی آن خط  می کشم!

می نويسم:                            دلـــــــــــــــــــــــــم

گيرم که روی نوشته هایم خط کشيدم؛ 

مگر می توان روی دل هم خط کشيد؟

می نويسم: عاشق!                           می نويسم: هق هق!

لینک