تو معرفت نداری!   

این تلفن خراب نیست!

تو معرفت نداری!

نامه ها بی جواب نیست!

تو معرفت نداری!

راه من و تو دور نیست!

تو از ترانه دوری!

کوچه ها بی عبور نیست!

تویی که سوت و کوری!

تو بی صداترینی.

من از ترانه لبریز.

تو ی بهار زردی.

من گل سرخ پاییز.

سیبای باغمونو

دیوای قصه خوردن!

انگاری توی این شهر

نامه رسونا مردن!

حتی خبر ندارم

کجای این سکوتی.

شاپرک رهایی

یا شام عنکبوتی

حیف نگاه خیسم!

حیف همین ترانه!

حیف حروف پاکه اینهمه عاشقانه!

تو بی صداترینی.

من از ترانه لبریز.

تو  ی بهار زردی

من گل سرخ پاییز!

لینک