من ديگه بر نمی گردم   

من ديگه بر نمی گردم، اشکاتو هدر نکن! توی اين لحظه ی آخر دلو دربه در نکن!

من بايد برم ولی؛ تو بايد اينجا بمونی! وقت دلتنگی بازم ترانه هامو بخونی!

قد يه چشم بهم زدن قولای تو دووم نداشت! دست تو حتی ی نهال تو گلدون دلم نکاشت!

 من مثه آيينه شدم تا تو رو تکرار بکنم! اما چشای مات تو يه آينه روبه روم نذاشت!

من ساده فکر می کردم که هميشه با منی! فکر می کردم که ميای سايه ها رو پس می زنی!

 اما تو به آينه و ترانه پشت پا زدی! اونور حادثه ها تازه سراغم اومدی!

 

تموم شد همه چيز! خودمم باورم نمی شه ؛ از بس امروز و فردا کردی تا خودم بهت گفتم:

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــرو!

لینک