امشب تولدم...   

صفحه ی کهنه یادداشت های من

 گفت دوشنبه روز میلاد منه

اما شعر تو می گه که چشم من

تو نخ ابره که بارون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

 آخ اگه باروون بزنه

 آخ اگه باروون بزنه

 آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

آخ اگه باروون بزنه

لینک