سال بد رفت   

سال بد

سال باد

سال اشک

سال شک

سال روزهای دراز و استقامت های کم

سالی که غرور گدايی کرد...

سال پست

سال درد

سال عزا

سال اشک 

سال خون

سال کبيسه

سال بد رفت

لینک