گريه می کنم...   

ابر سنگين دل من امشب می خواد بباره

چشمای من امشب رگباريه

دوباره سرده جسم من ولی تو قلبم ی گوله آتيشه

ياد خاطره های دور قلبمو به آتيش می کشه

 گريه می کنم گريه می کنم به وسعت فاصله ها

گريه می کنم گريه می کنم واسه مرگ خاطره ها

گريه می کنم گريه می کنم

ديگه همه چيز تموم شده بين ما هرچی بوده تموم شده

لینک