نمیتونم ببخشمت....دور شو برو ...نبینمت.   

 بابا بی خیال ناز کردنم حدی داره
ما که رفتیم... بعد ما میدونی کی دوست داره؟
روت و کم کن دیگه تحفه هم که نیستی بخدا !
تمومش کن افه هات و بس کن این همه ادا !
مگه ما چی کم گذاشتیم از مرام معرفت؟
که تو اینجور ..با ما بد تا میکنی .. بی معرفت !
راستش و بخوای دیگه خسته شدم

رک بگمت:
به دلم نشسته بودی....
گندیدی.... بریدمت
.
بخدا عشقی که ذلت بیاره کشکه عزیز
جونه هرچی مرده دیگه اينقدر آبرو نریز
گفته بودم:
نفسی برام.....میرم تا اخرش!
گفته بودم.. نفسی برام... میرم تا آخرش..
اما...
نفسی که حرمتم رو بگیره ...میبرمش.
دیگه اون دنیایه...پر رنگ و چلچراغت نمی خوام
واسه رو کم کنیتم که شده.... دیگه سراغت نمیام
قاطی کردم بد رقم ...میخوام که قیدت بزنم
میخوام این دندونه عاریه رو از ته بکنم
عشقی که ما پی شیم.... بی شیله پیله صادقه
همه مردم میدونن ...که مشکی انده عاشقه
نمیتونم ببخشمت....
دور شو برو ...
نبینمت.
تیکه ای بودی از دلم... گندیدی و بریدمت

هزار و یک رنگی عزیز...
دروغی و نیرنگی عزیز....
واسه دله عاشقه من
وصله ی بد رنگی عزیز.
راهمو کج کردی عزیز...
عشقمو رد کردی عزیز...
خودت ندونستی ...چی کردی....
تو با ما ...بد کردی عزیز.
یادت میاد گفتم بهت: اگه نمیشی مرحمم...

تو رو خدا زخمم نشو ..که تیکه پارست بدنم؟
تو عینه ناباوریهام ..تو هم شدی یه زخمه نو...
هیچ نمیخوام مثل تو شم...
از جلویه....چشام برو...

لینک