پس چرا آبی بر آتش می شوي؟؟؟؟   

وفا را به نگاهی فروختی؛ با عشق چه می کني؟؟!!!

تو رنگ خوشبختی را با نگاهت از من گرفتی؛با عمر من چه می کني؟؟

تو زنجير کينه به دور من دوختی؛با قلب عاشق من چه می کني؟؟

تو تک پرنده در آسمان خيال منی؛خيال را از من گرفتی!

اگه دست سرنوشت می خواد که در حسرت وجودت بسوزم

پس چرا آبی بر آتش می شوي؟؟؟؟؟

چرا.....؟!

لینک