به پای تو حروم شدم...   

دفتر عشق که بسته شد؛ ديدم منم تموم شدم

خونم حلال؛ ولی بدون به پای تو حروم شدم

اونی که عاشق شده بود ؛ بدجوری تو کار تو موند

برای فاتح دلت حالا بايد فاتحه خوند

تموم وسعت دلو به نام تو سند زدم

غرور لعنتی می گفت: بازی عشقو بلدم

از تو گله نمی کنم از دست قلبم شاکيم

چرا گذشتم از خودم ؛ چرا دم تاريکيم

دفتر عشق که بسته شد ؛ ديدم منم تموم شدم

خونم حلال ولی بدون به پای تو حروم شدم

دوست ندارم چشمای من، فردا به آفتاب وا بشه

چه خوب می شه تصميم تو آخر ماجرا بشه

دست و دلت نلرزه بزن تير خلاصو

از اون که عاشقت بود بشنو اين التماسو

لینک