در چشم خود آرام شکستن   

چه دردی ست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

برای دیگران چون کوه بودن ولی در چشم خود آرام شکستن

برای هر لبی شعری سرودن ولی لبهای خود همواره بستن

چه دردی ست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

به رسم دوستی دستی فشردن ولی با هر سخن قلبی شکستن

به نزد عاشقان چون سنگ خاموش ولی در بطن خود غوغا نشستن

به غربت دوستان بر خاک سپردن ولی بر دل امید به خانه بستن

به من هر دم نوای دل زند بانگ چه خوش باشد از این غمخانه رستن

چه دردی ست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

لینک