گريه کن...   

 
گريه کن گريه قشنگه

 گريه سهم دل تنگه

گريه کن گريه غروبه

مرهم اين راه دوره

سر بده آواز هق هق

خالي کن دلي که تنگه

گريه کن گريه قشنگه

گريه سهم دل تنگه

گريه کن گريه قشنگه

بغض لعنتی داری خفه ام می کنی

لینک