به شوق از دوباره بودن با تو زنده می مانم!   

يک شب ، به خوابم آمدی! گفتی: ترانه بخوان! گفتم: بخوانم تا چه کسی بشنود؟ گفتی: من! گفتم: تو که نيستی عزيز! گفتی: تمام اين لحظه ها را با چه کسی حرف می زدی؟ گفتم: با خودم! گفتی: من در تو زنده ام! گفتم: از اين به بعد تنها برای تو می نويسم.

 

لینک