تو هم مثل من بودی...   

می بينی؟ دوستام هم از نوشته های تو خوششون اومده؛آخه تو هم درد کشيده بودی؛پس چرا می خوای منم بکشم؟ چرا....؟

عروسک جون فدات شم      تو هم قلبت شکسته

دو صد تا شبنم اشک      توی چشات نشسته

منم مثل تو بودم

يه روز تنهام گذاشتن

يه دريا اشک حسرت      توی چشام گذاشتن

چه تهمت ها شنيدی      چه تلخی ها چشيدی

عروسک جون! تو می دونی      چه حسرتها کشيدی

عروسک جون زمونه      منو اين گوشه انداخت

به جای حجله بخت  برام زندون غم ساخت

لینک