يا علی...   

 

 گر علي خدا نباشد.... ز خدا جدا نباشد

 

 

 

لینک