ديروز امروز فردا   

ديروز و فردا دست به يكي كردند
ديروز با خاطرات گذشته
فريبم داد
فردا با وعده هاي دروغ
خوابم كرد
وقتي چشم گشودم
امروز رفته بود.

لینک