صدای رفتنت را نشنیدم

نمی دانم هنوز چرا اینجایم

به هیچ چیز دست نخواهم زد

تا مبادا خاطراتم را دگرگون  سازد

همانم که باید

هرچه می خواهم همان می کنم

اما پنهان نمی شوم

ازاینجا نخواهم رفت

آرام نخواهم گرفت

دم بر نخواهم زد

لینک