ناگهان گریه ام گرفت!   

همين امشب همين امشب که تولدمه حس می کنم بدترين شب دنياس درست وقتی همه دست تو دست با هم می گن و می خندن من اينجا گوشه اتاقم نشستم تنهای تنها...! اشتباه نکن! اونی که تو ميبينی من نيستم اونی که همش داره می خنده من نيستم!                                                          

 لعنتی کاش بغض تو گلومو می فهميدی. کاش اشک گوشه ی چشممو می ديدی! کاش...

لینک