گريه کردم گريه کردم اما دردمو نگفتم


تکيه کردم به غرورم تا ديگه از پا نيافتم

لینک