آيا   

آیا در این دنیا کسی هست بفهمد که در این لحظه چه می کشم؟

چه حالی دارم؟

چقدر زنده نبودن خوب است، خوب.

        خوب، خوب، خوب،خوب، خوب، خوب،

                 خوب، خوب، خوب،خوب، خوب، خوب،

همه دنیا به خواب رفته است و من تنها بیدار مانده ام.

نمی دانم چه کاری دارم!

لینک