آدمک آخر دنیاست بخند


آدمک مرگ همینجاست بخند


آن خدایی که بزرگش خواندی

 
به خدا مثل تو تنهاست بخند

لینک