باورم نميشه!   

                          باورم نميشه دستات تو دست من نباشند

رو در و ديوار خونه گرد تنهاي مونده باشند

تو هموني که مي گفتي تودنيا هيچکي مثل من پيدا نميشه

تو هموني که مي گفتي قلب من مال تو باشه واسه هميشه


باورم نميشه چشمات بره مال ديگرون شه

با غريبه آشنا شه با غريبه مهربون شه

تو هموني که مي گفتي تودنيا هيچکي مثل من پيدا نميشه

تو هموني که مي گفتي قلب من مال تو باشه واسه هميشه

لینک