بی گناه بی گناه!   

اگه خاکستر نشينی ٬ اگه اهل آسمونی

اگه جنس خود مايی٬ اگه از ما بهترونی

اگه شاعر٬ اگه سرباز٬ اگه قصاب ٬ اگه سارق٬

اگه ارباب٬ اگه زارع٬ اگه پاروزن قايق٬

اگه آهنگر و خراط٬ اگه سرگرم تجارت٬

يا اگه حتی وزيری٬ پشت مسند صدارت٬

يک نفر دلت رو می دزده ؛ فقط با يک نگاه!

عاشقی يعنی همين؛ بی گناه بی گناه!

لینک