مگر تو با ما بودی؟!   

ببين دروغ می گم:

باران بيايد يا نيايد         باران بيايد نيايد

من باشم يا نباشم         تو باشی يا نباشی

تو باشی يا نباشی        خاطرت باشد يا نباشد

ديگر تنهايی ام  را با تو قسمت نمی کنم

ديگر تنهايی ام را با تو هرگز قسمت نمی کنم

حتی ناخوشی هايم را

حتی ناخوشی هايم را

و از ته دل به تو می گويم:

نارفيق!

مگر تو با ما بودی؟!

و از ته دل به تو می گويم:

نارفيق!

مگر تو با ما بودی؟!

لینک