هميشه عاشق تنهاست!   

خوشا به حال گياهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست

نه وصل ممکن نيست!

هميشه فاصله ای هست

دچار بايد بود

و گرنه زمزمه حيرت ميان دو حرف

حرام خواهد شد

و عشق صدای فاصله هاست

صدای فاصله هايی که غرق ابهامند

نه٬

صدای فاصله هايی که مثل نقره تميزند

و با شنيدن يک هيچ می شوند کدر

هميشه عاشق تنهاست!

لینک