به من گفت...   

به من گفت: بيا...

به من گفت: بمان...

به من گفت: بخند...

به من گفت: بمير...

آمدم... ماندم... خنديدم...مردم

لینک