بزن تار   

کلی حرف دارم که بزنم. اما به کی؟ خدا؟ حرفام براش تکراری شده. دعاهام . حتی اشکام .به اونيکه امشب هم نيست؟ امشبی که می خواستم سرمو رو شونه اش بزارم. از دلتنگی هام بگم. برای اونی که می گفت دوست نداره هيچ وقت منو ناراحت ببينه! ای کاش راست بود که می گن قاصدک پيغام می بره ولی ديگه قاصدکی نمونده.هميشه وقتی دلت می گرفت؛ می رفتی سراغ تار! چندوقت پيش يکی گفت سرت شلوغه وقت نداری. گفت می خوای حسابی رو تار زدن کار کنی. کار؟ نه! نه! اونقدر شناختمت که می دونم وقتی می گی می خوای بری سراغ تار يعنی دلت گرفته. يعنی يه دنيا حرف نگفته داری. يه دنيا حرف که می خوای بريزی تو خودت. ای کاش قاصدک بهت خبر بده: که به جای من٬ به جای حرفای منم تار بزنی.

بزن تار

که امشب باز دلم از دنيا گرفته

بزن تار و بزن تار

لینک