يعنی دل شکستن انقدر آسونه؟   

دل من؛ جام لبريز از صفا بود

ازين دلها؛ ازين دلها جدا بود

شکستندش؛ به خودخواهی شکستند

خطا بود؛ آن محبت ها خطا بود

 

لینک