يا مولا دلم تنگ اومده....   

اين چند روز رو سکوت می کنم.برای هم دعا کنيم. خدا خدا خدا کنيم.

سکوت سرشار از ناگفته هاست.

خدايا منتظرم....

لینک