ببار بر من !   

بر من ببار

و در ساحل عشقم گلی بکار

شايد اين گل

بهانه ای باشد

برای دوباره بودنم

خدايا کمکمون کن!

لینک